Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Najważniejsze informacje.

rodzinny kapitał opiekuńczy (rko). najważniejsze informacje.

W Polsce wprowadzono nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Jest to wsparcie finansowe, które ma na celu ulżyć rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku od 12 do 35 miesięcy. W tym artykule dowiesz się, czym jest RKO, jakie są jego zasady, kto może z niego skorzystać i jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – co to jest?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie, które przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Jest to wsparcie niezależne od dochodu rodziny, które wynosi do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jaka jest wysokość RKO?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wynosi do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia rodzic może raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Komu przysługuje RKO?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka, przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, a dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Nie otrzymasz rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Gdzie można składać wnioski o RKO i w jaki sposób?

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia, a także przez bank. Wniosek o RKO można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Jak długo przysługuje świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem, do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, lub do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, lub do miesiąca, w którym dziecko ukończy 18 lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce zamieszkania rodzica oraz dziecka, na które przysługuje świadczenie. Może to być dowód osobisty, paszport, zaświadczenie o zameldowaniu lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. W przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia, należy dołączyć również zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub innego miejsca edukacji.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli pracujesz za granicą, ale Twoja rodzina mieszka w Polsce, możesz skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W takim przypadku należy pamiętać o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli otrzymujesz za granicą świadczenie o podobnym charakterze do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, nie będziesz mógł skorzystać z RKO w Polsce. Wyjątkiem są świadczenia z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

Przykładowe sytuacje związane z pracą za granicą

Jeśli pracujesz za granicą, ale Twoja rodzina mieszka w Polsce, możesz skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W takim przypadku należy pamiętać o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli otrzymujesz za granicą świadczenie o podobnym charakterze do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, nie będziesz mógł skorzystać z RKO w Polsce. Wyjątkiem są świadczenia z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi, które ma na celu ulżyć rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku od 12 do 35 miesięcy. Świadczenie wynosi do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko i nie zależy od dochodu rodziny. Wnioski o RKO można składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Podobne wpisy