REGON. Co to jest i do czego służy numer REGON?

regon. co to jest i do czego służy numer regon

REGON to ważny identyfikator dla każdej działalności gospodarczej w Polsce. Ale czy wiesz co oznacza ten skrót i do czego służy numer REGON? W tym artykule dowiesz się wszystkiego o REGON, od jego definicji, historii i celu wprowadzenia, po proces rejestracji i konsekwencje nieposiadania tego numeru. Poznasz także, kto jest zobowiązany do posiadania numeru REGON, jak sprawdzić jego poprawność oraz jak aktualizować dane w rejestrze REGON.

Najważniejsze informacje

 • Numer REGON to identyfikator statystyczny nadawany przez Główny Urząd Statystyczny, który jest unikalny dla każdej jednostki gospodarczej.
 • REGON został wprowadzony w celu ułatwienia identyfikacji i rejestracji jednostek gospodarczych, a także monitorowania ich działalności.
 • Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów handlowych i składania różnych wniosków i deklaracji.
 • Proces uzyskania numeru REGON obejmuje złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu statystycznego, a następnie oczekiwanie na jego rozpatrzenie.
 • Wszystkie jednostki gospodarcze, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, są zobowiązane do posiadania numeru REGON.
 • Nieposiadanie numeru REGON może skutkować sankcjami prawnymi, w tym grzywnami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Numer REGON jest wykorzystywany w wielu sytuacjach praktycznych, takich jak zawieranie umów handlowych, składanie wniosków o dotacje czy rejestracja w systemach elektronicznych.
 • Informacje zawarte w rejestrze REGON są publicznie dostępne i mogą być sprawdzane przez każdego zainteresowanego.
 • Poprawność numeru REGON można sprawdzić za pomocą specjalnych algorytmów kontrolnych.
 • Każda cyfra w numerze REGON ma swoje znaczenie i odnosi się do konkretnych informacji o jednostce gospodarczej.
 • Zmiana danych w rejestrze REGON wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i może wiązać się z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Definicja numeru REGON

Numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) to unikalny identyfikator przypisywany podmiotom gospodarczym w Polsce. Jest to dwunastocyfrowy numer, który umożliwia identyfikację i śledzenie działalności gospodarczej podmiotu.

REGON jest używany głównie przez organy administracji publicznej, instytucje statystyczne oraz różne podmioty gospodarcze do celów identyfikacyjnych, statystycznych i kontrolnych.

Numer REGON jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej. Każdy podmiot gospodarczy, który spełnia określone kryteria, ma obowiązek posiadać numer REGON.

Historia i cel wprowadzenia numeru REGON

Numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) został wprowadzony w Polsce w 1974 roku. Jego celem było stworzenie kompleksowego systemu identyfikacji podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Wcześniej, przed wprowadzeniem numeru REGON, istniały różne systemy identyfikacji, które były stosowane przez różne instytucje. Brak jednolitego i spójnego systemu utrudniał wymianę informacji między instytucjami oraz utrzymanie porządku w gospodarce.

Wprowadzenie numeru REGON miało na celu usprawnienie działania administracji publicznej, umożliwienie szybkiego i precyzyjnego identyfikowania podmiotów gospodarczych oraz ułatwienie przepływu informacji między różnymi instytucjami.

Dzięki numerowi REGON możliwe jest uniknięcie pomyłek i nieporozumień w kontaktach z urzędami, bankami, klientami i innymi podmiotami. Numer ten jest jednoznacznym identyfikatorem, który pozwala na precyzyjne określenie danego podmiotu gospodarczego.

Do czego służy numer REGON?

Numer REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej, jest unikalnym identyfikatorem przypisanym każdej jednostce gospodarczej w Polsce. Służy on do identyfikacji i rejestracji podmiotów gospodarczych w celu monitorowania ich działalności przez odpowiednie instytucje państwowe.

Posiadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy indywidualni czy instytucje publiczne. Numer ten umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu oraz ułatwia prowadzenie spraw administracyjnych i kontrolę działalności gospodarczej.

Numer REGON jest również wykorzystywany w kontaktach z innymi podmiotami gospodarczymi, bankami, urzędami skarbowymi czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i precyzyjne ustalenie danych dotyczących danego podmiotu oraz sprawdzenie jego wiarygodności.

W praktyce numer REGON jest używany do różnych celów, takich jak:

 • składanie wniosków o dotacje i dofinansowanie
 • rejestrowanie działalności gospodarczej
 • rozliczanie podatków i składek ZUS
 • zawieranie umów handlowych
 • udział w przetargach publicznych

Warto zaznaczyć, że numer REGON jest również wykorzystywany w statystyce gospodarczej, co pozwala na analizę i monitorowanie stanu polskiej gospodarki oraz podejmowanie odpowiednich decyzji na poziomie państwowym.

Jak uzyskać numer REGON?

Aby uzyskać numer REGON, należy złożyć wniosek do właściwego organu rejestrowego. W zależności od rodzaju działalności, wniosek można złożyć do jednego z trzech organów: Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego lub Urzędu Skarbowego.

Wniosek o nadanie numeru REGON można złożyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. W przypadku składania wniosku osobiście, należy udać się do odpowiedniego urzędu i wypełnić formularz wniosku. W przypadku składania wniosku listownie, należy wysłać wypełniony formularz pocztą na adres właściwego organu rejestrowego. Natomiast w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, należy skorzystać z odpowiedniego systemu informatycznego udostępnionego przez organ rejestrowy.

Wniosek o nadanie numeru REGON powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące wnioskodawcy, takie jak: nazwa lub imię i nazwisko, adres siedziby lub zamieszkania, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz dane kontaktowe. Ponadto, w zależności od rodzaju działalności, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub informacje.

Po złożeniu wniosku, organ rejestrowy przeprowadza procedurę weryfikacyjną i po jej zakończeniu nadaje numer REGON. Czas oczekiwania na nadanie numeru może się różnić w zależności od organu rejestrowego i obciążenia pracą.

Warto pamiętać, że numer REGON jest przypisywany jednostce organizacyjnej, a nie osobie fizycznej. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, to numer REGON zostanie przypisany Twojej firmie lub przedsiębiorstwu.

Proces rejestracji numeru REGON

Proces rejestracji numeru REGON jest stosunkowo prosty i można go zrealizować w kilku krokach. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tego procesu:

1. Wypełnienie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o nadanie numeru REGON. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub otrzymać go osobiście w jednym z oddziałów urzędu. W formularzu należy podać swoje dane osobowe oraz informacje dotyczące działalności, dla której numer REGON ma zostać nadany.

2. Dostarczenie dokumentów

Wraz z wypełnionym wnioskiem należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą to być na przykład umowa spółki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Opłata rejestracyjna

Po wypełnieniu wniosku i dostarczeniu dokumentów konieczne jest dokonanie opłaty rejestracyjnej. Kwota opłaty jest uzależniona od rodzaju działalności, dla której numer REGON jest rejestrowany. Opłatę można uiścić gotówką lub przelewem na konto urzędu.

4. Ocena wniosku

Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty, urząd przystępuje do oceny wniosku. Sprawdza się wówczas zgodność danych podanych we wniosku z dokumentami dostarczonymi przez wnioskodawcę. Jeśli wszystko jest w porządku, numer REGON zostaje nadany.

5. Odbiór numeru REGON

Po pozytywnej ocenie wniosku, urząd przekazuje numer REGON wnioskodawcy. Numer ten można otrzymać osobiście w urzędzie lub drogą pocztową na wskazany adres.

Pamiętaj, że proces rejestracji numeru REGON może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i rodzaju działalności gospodarczej. Warto skonsultować się z odpowiednim urzędem lub specjalistą w tej dziedzinie, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedury rejestracyjnej.

Kto jest zobowiązany do posiadania numeru REGON?

Numer REGON jest obowiązkowy dla różnych podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Poniżej przedstawiam, kto jest zobowiązany do posiadania numeru REGON:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą posiadać numer REGON. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i wspólników spółek cywilnych.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy akcyjne (S.A.), również muszą posiadać numer REGON.

Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak oddziały, filie czy przedstawicielstwa zagranicznych firm, również muszą posiadać numer REGON.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia czy fundacje, również są zobowiązane do posiadania numeru REGON.

Inne podmioty

Ponadto, numer REGON mogą być zobowiązane posiadać inne podmioty, takie jak samorządy terytorialne, instytucje państwowe czy jednostki budżetowe.

Warto zaznaczyć, że niektóre podmioty mogą być zwolnione z obowiązku posiadania numeru REGON, jeśli spełniają określone warunki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, brak numeru REGON może skutkować sankcjami administracyjnymi.

Jakie są konsekwencje nieposiadania numeru REGON?

Nieposiadanie numeru REGON może wiązać się z różnymi konsekwencjami, zwłaszcza dla przedsiębiorców i instytucji. Poniżej przedstawiam najważniejsze konsekwencje braku posiadania numeru REGON:

Konsekwencje prawne

Według polskiego prawa, niektóre podmioty są zobowiązane do posiadania numeru REGON. Jeśli taki podmiot nie posiada numeru REGON lub posiada nieprawidłowy numer, może to prowadzić do różnych konsekwencji prawnych. Może to obejmować nałożenie kar finansowych, sankcje administracyjne lub nawet odpowiedzialność karną w przypadku celowego unikania rejestracji.

Ograniczenia w działalności

Brak numeru REGON może ograniczać możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele instytucji publicznych, banków i innych podmiotów wymaga posiadania numeru REGON przy zawieraniu umów, ubieganiu się o dotacje czy uzyskiwaniu pozwolenia na działalność. Bez tego numeru przedsiębiorca może napotkać trudności w realizacji swoich planów biznesowych.

Brak dostępu do niektórych informacji

Numer REGON jest często wykorzystywany jako identyfikator w różnych bazach danych i rejestrach. Jeśli podmiot nie posiada numeru REGON, może być mu utrudniony dostęp do niektórych informacji, takich jak dane finansowe, statystyczne czy adresowe. Może to wpływać na zdolność podmiotu do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Utrata wiarygodności

Posiadanie numeru REGON jest często postrzegane jako oznaka wiarygodności i profesjonalizmu. Brak tego numeru może wpływać na reputację przedsiębiorcy lub instytucji w oczach klientów, partnerów biznesowych i innych podmiotów. Może to prowadzić do utraty zaufania i trudności w nawiązywaniu współpracy.

Warto zaznaczyć, że konsekwencje nieposiadania numeru REGON mogą się różnić w zależności od sytuacji i branży. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy i instytucje zapoznały się z obowiązującymi przepisami i jak najszybciej uzyskały numer REGON, jeśli jest to wymagane.

Przykłady zastosowania numeru REGON w praktyce

Numer REGON jest powszechnie wykorzystywany w różnych dziedzinach i sytuacjach. Oto kilka przykładów, jak ten numer może być używany w praktyce:

1. Rejestracja działalności gospodarczej

Podczas rejestracji działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi posiadać numer REGON. Jest to jeden z wymaganych dokumentów, które należy przedstawić w urzędzie lub sądzie.

2. Wnioskowanie o dotacje i dofinansowanie

W przypadku składania wniosków o dotacje lub dofinansowanie, często wymagane jest podanie numeru REGON. Organizacje charytatywne, instytucje kulturalne czy firmy działające w sektorze nauki mogą być zobowiązane do posiadania tego numeru.

3. Zatrudnienie pracowników

Każdy pracodawca musi posiadać numer REGON, aby legalnie zatrudniać pracowników. Numer ten jest niezbędny do zgłoszenia nowego pracownika do ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

4. Składanie deklaracji podatkowych

Podczas składania deklaracji podatkowych, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i firmy muszą podać swój numer REGON. Jest to ważne dla celów identyfikacji podatnika.

5. Współpraca z instytucjami publicznymi

Wiele instytucji publicznych, takich jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS, korzysta z numeru REGON do identyfikacji podmiotów. Współpraca z tymi instytucjami może wymagać posiadania i podawania numeru REGON.

Te przykłady pokazują, jak szeroko stosowany jest numer REGON w praktyce. Jest to istotny element w wielu aspektach działalności gospodarczej i administracyjnej.

Czy numer REGON jest publicznie dostępny?

Tak, numer REGON jest publicznie dostępny i można go sprawdzić w rejestrze REGON. Rejestr ten jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i zawiera informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w Polsce.

Aby sprawdzić numer REGON, można skorzystać z internetowego systemu wyszukiwania dostępnego na stronie GUS. Wyszukiwanie można przeprowadzić na podstawie nazwy lub identyfikatora podmiotu. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, system wyświetli informacje dotyczące danego podmiotu, w tym numer REGON.

Warto jednak pamiętać, że publiczne dostępne są tylko niektóre informacje związane z numerem REGON, takie jak nazwa i adres podmiotu. Pozostałe dane, takie jak NIP czy dane kontaktowe, są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane publicznie.

Jak sprawdzić poprawność numeru REGON?

Aby sprawdzić poprawność numeru REGON, można skorzystać z kilku dostępnych narzędzi online. Istnieje wiele stron internetowych oraz aplikacji, które umożliwiają weryfikację numeru REGON.

Jednym z najpopularniejszych sposobów jest skorzystanie z oficjalnej strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na stronie GUS znajduje się specjalny formularz, w którym można wpisać numer REGON i sprawdzić jego poprawność. W przypadku, gdy numer jest nieprawidłowy, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Można również skorzystać z innych stron internetowych, które oferują podobne narzędzia do weryfikacji numeru REGON. Wystarczy wpisać numer REGON w odpowiednie pole i kliknąć przycisk “Sprawdź”. Jeśli numer jest prawidłowy, zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca jego poprawność.

Warto pamiętać, że numer REGON składa się z 9 cyfr i musi być zgodny z określonym algorytmem. Jeśli numer zawiera błędy lub nie spełnia wymagań, może to oznaczać, że został podany nieprawidłowo lub jest fałszywy.

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności numeru REGON, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak GUS czy Krajowy Rejestr Sądowy. Tam można uzyskać potwierdzenie poprawności numeru oraz dodatkowe informacje na temat jego właściciela.

Co oznaczają poszczególne cyfry w numerze REGON?

Numer REGON składa się z 9 cyfr, które mają swoje określone znaczenie. Każda cyfra w numerze REGON ma swoje oznaczenie i informuje o pewnych danych dotyczących podmiotu.

Pierwsza cyfra w numerze REGON oznacza województwo, w którym zarejestrowany jest podmiot. Każde województwo ma przypisaną określoną cyfrę, na przykład 1 oznacza województwo dolnośląskie, 2 – kujawsko-pomorskie, 3 – lubelskie, itd.

Kolejne dwie cyfry w numerze REGON określają powiat, w którym znajduje się siedziba podmiotu. Każdy powiat ma przypisaną unikalną kombinację dwóch cyfr.

Następne cztery cyfry w numerze REGON to numer jednostki ewidencyjnej, czyli organu rejestrowego, który dokonał rejestracji podmiotu. Każda jednostka ewidencyjna ma przypisaną unikalną kombinację czterech cyfr.

Ostatnia cyfra w numerze REGON to tzw. cyfra kontrolna. Jest ona obliczana na podstawie wcześniejszych cyfr i służy do sprawdzenia poprawności numeru.

Dzięki tym oznaczeniom poszczególnych cyfr w numerze REGON można odczytać informacje dotyczące województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz sprawdzić poprawność numeru.

Zmiana danych w rejestrze REGON

Zmiana danych w rejestrze REGON jest konieczna w przypadku, gdy występują jakiekolwiek zmiany dotyczące informacji zawartych w rejestrze. Może to dotyczyć zmiany nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej czy też danych kontaktowych.

Aby dokonać zmiany danych w rejestrze REGON, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu rejestrowego. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmiany oraz dokumenty potwierdzające te zmiany, takie jak np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub umowa spółki.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze REGON można złożyć osobiście w siedzibie organu rejestrowego, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy elektronicznej. Ważne jest, aby wniosek był poprawnie wypełniony i zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty.

Po złożeniu wniosku organ rejestrowy przeprowadza procedurę weryfikacyjną i dokonuje wpisu zmienionych danych do rejestru REGON. Proces ten może potrwać kilka dni lub nawet kilka tygodni, w zależności od obciążenia organu rejestrowego.

Po dokonaniu zmiany danych w rejestrze REGON, organ rejestrowy przekazuje informację o zmianie do innych instytucji, takich jak np. ZUS czy Urząd Skarbowy. Ważne jest więc, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uwzględnione.

Pamiętaj, że zmiana danych w rejestrze REGON jest obowiązkowa i należy ją dokonać w odpowiednim terminie po wystąpieniu zmian. Niezgłoszenie zmiany danych lub zgłoszenie jej po terminie może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innymi konsekwencjami prawno-administracyjnymi.

Procedura aktualizacji danych w rejestrze REGON

Aby zaktualizować dane w rejestrze REGON, należy przejść przez określoną procedurę. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć:

1. Zbierz niezbędne dokumenty

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji danych w rejestrze REGON, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty. W zależności od rodzaju zmiany, mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki lub inne dokumenty potwierdzające zmianę danych.

2. Zaloguj się do systemu

Po zebraniu niezbędnych dokumentów, zaloguj się do systemu rejestracji REGON. Możesz to zrobić za pomocą swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych lub poprzez wizytę w jednym z punktów obsługi klienta.

3. Wybierz formularz aktualizacji danych

W systemie rejestracji REGON znajdziesz różne formularze aktualizacji danych. Wybierz ten, który odpowiada rodzajowi zmiany, którą chcesz wprowadzić.

4. Wypełnij formularz

Po wybraniu odpowiedniego formularza, wypełnij go zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że wprowadzasz poprawne i aktualne dane. Niektóre pola mogą być obowiązkowe, dlatego ważne jest, aby uzupełnić wszystkie wymagane informacje.

5. Prześlij formularz

Po wypełnieniu formularza, prześlij go do odpowiedniego urzędu lub instytucji. Możesz to zrobić za pomocą systemu rejestracji REGON lub osobiście w punkcie obsługi klienta.

6. Oczekuj na potwierdzenie

Po przesłaniu formularza, oczekuj na potwierdzenie zaktualizowania danych w rejestrze REGON. Może to zająć pewien czas, dlatego warto być cierpliwym i regularnie sprawdzać status swojego wniosku.

Pamiętaj, że proces aktualizacji danych w rejestrze REGON może różnić się w zależności od rodzaju zmiany i lokalnych przepisów. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednim urzędem lub instytucją, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedury aktualizacji danych.

Podobne wpisy